NÄRA DIG

i Lovisa

Lovisa SFP:s program

Övergripande teman:

Vi lever i en bra, tvåspråkig kommun som vi nu ska göra ännu bättre, med våra invånare i fokus. Vi vill värna om god service på både svenska och finska. I Lovisa har vi valt att satsa på småskalighet, närhet och hållbarhet. Vi har alla möjligheter att vara en föregångare som kommun. Vi ligger steget före. Detta ska vi nu använda i vår marknadsföring, för en ännu livskraftigare kommun.

 

Våra ”korgar”:

Social- och hälsovård

 • Vi måste få ha kvar vår välfungerande primärhälsovård.
 • Våra äldre som inte längre kan bo hemma måste garanteras vårdplats inom kommunen. För dem som bor hemma måste det finnas tillräckliga resurser inom hemvården.
 • Vi bör också i fortsättningen ha inflytande över socialvårdstjänsterna inom kommunen.

Skola och utbildning

 • Staden har gjort ett klokt linjebeslut genom att spara sina byskolor och bygger två nya skolcenter, ett i Forsby och ett i Lovisa, vilket på allt sätt bör utnyttjas som ett trumfkort.
 • Språkbadsverksamheten och det goda beslutet att inte begränsa dagvårdsrätten ska lyftas fram i marknadsföringen.

Träbyggande och hållbarhet

 • Allt offentligt byggande i Lovisa bör ske med inriktning på hälsa och hållbarhet, och gärna i trä. I allt byggande bör lokalt kunnande och lokal arbetskraft användas.
 • Arbetet för att stärka närmatsprincipen bör fortsätta och Lovisa ska profilera sig som en stad med hållbara lösningar inriktade på närproduktion.

Byarna och landsbygden

 • Lovisa har gått in för att bli en byarnas stad. Man ska kunna bo och leva i hela staden. Livskraften i våra byar kan bevaras endast genom att servicenivån upprätthålls, också i fortsättningen.
 • Marknadsföringen av våra byar bör förbättras, t.ex. genom de möjligheter vår skärgård erbjuder.
 • Stadens områden, både i centrum och i byarna, hålls välvårdade.

Näringslivet

 • Hamnen och järnvägen är viktiga resurser som nu har vind i seglen. Farleden till Valkom bör fördjupas och de viktiga landsvägarna norrut bör ytterligare förbättras.
 • Staden ska aktivt jobba för sysselsättnings- och utvecklingsfrågor. Företags- och näringslivstjänsterna ska vara flexibla och effektiva. Vi ska leva upp till det servicelöfte som staden gått in för.
 • Staden bör effektivt marknadsföra sina befintliga bostads- och industritomter samt driva en aktiv och framåtriktad planläggningspolitik.

Kulturen

 • Lovisa har på kort tid utvecklats till en kulturstad med stor potential, och har alla möjligheter att bli ännu bättre.
 • Vi bör upprätthålla vårt heltäckande nät av kulturtjänster, i hela kommunen.
 • Vårt fina kulturhus, Almska gården, bör utnyttjas och vidareutvecklas.

Demokrati och tillgänglighet

 • Morgondagens kommuninvånare förväntas klara av alltmer på nätet och vi måste ge dem möjligheter att göra det. Vårt lokala kunnande ifråga om digital demokrati  bör utnyttjas, t.ex. via biblioteken.
 • Vår stad ska vara en ansvarsfull arbetsgivare som värnar om personalens välmående i arbetet.
 • Vi arbetar för ökad delaktighet och genomskinlighet i beslutsfattandet.
 • Effektiveringen av förvaltningen bör fortsätta.

Mångfald och integration

 • Vår flerspråkiga historia ger oss ypperliga möjligheter att välkomna personer med olika kultur- och språkbakgrund.
 • Vi måste ta vår andel av ansvaret för de människor som är tvungna att fly från sina hemländer. Flyktingar och asylsökande innebär för oss en stor möjlighet.

Gilla oss på Facebook!