NÄRA DIG

i Lovisa

Lovisa SFP:s program

Övergripande teman:

Vi lever i en bra, tvåspråkig kommun som vi nu ska göra ännu bättre, med våra invånare i fokus. Vi vill värna om god service på både svenska och finska. I Lovisa har vi valt att satsa på småskalighet, närhet och hållbarhet. Vi har alla möjligheter att vara en föregångare som kommun. Vi ligger steget före. Detta ska vi nu använda i vår marknadsföring, för en ännu livskraftigare kommun.

 

Våra ”korgar”:

Social- och hälsovård

 • Vi måste få ha kvar vår välfungerande primärhälsovård.
 • Våra äldre som inte längre kan bo hemma måste garanteras vårdplats inom kommunen. För dem som bor hemma måste det finnas tillräckliga resurser inom hemvården.
 • Vi bör också i fortsättningen ha inflytande över socialvårdstjänsterna inom kommunen.

Skola och utbildning

 • Staden har gjort ett klokt linjebeslut genom att spara sina byskolor och bygger två nya skolcenter, ett i Forsby och ett i Lovisa, vilket på allt sätt bör utnyttjas som ett trumfkort.
 • Språkbadsverksamheten och det goda beslutet att inte begränsa dagvårdsrätten ska lyftas fram i marknadsföringen.

Träbyggande och hållbarhet

 • Allt offentligt byggande i Lovisa bör ske med inriktning på hälsa och hållbarhet, och gärna i trä. I allt byggande bör lokalt kunnande och lokal arbetskraft användas.
 • Arbetet för att stärka närmatsprincipen bör fortsätta och Lovisa ska profilera sig som en stad med hållbara lösningar inriktade på närproduktion.

Byarna och landsbygden

 • Lovisa har gått in för att bli en byarnas stad. Man ska kunna bo och leva i hela staden. Livskraften i våra byar kan bevaras endast genom att servicenivån upprätthålls, också i fortsättningen.
 • Marknadsföringen av våra byar bör förbättras, t.ex. genom de möjligheter vår skärgård erbjuder.
 • Stadens områden, både i centrum och i byarna, hålls välvårdade.

Näringslivet

 • Hamnen och järnvägen är viktiga resurser som nu har vind i seglen. Farleden till Valkom bör fördjupas och de viktiga landsvägarna norrut bör ytterligare förbättras.
 • Staden ska aktivt jobba för sysselsättnings- och utvecklingsfrågor. Företags- och näringslivstjänsterna ska vara flexibla och effektiva. Vi ska leva upp till det servicelöfte som staden gått in för.
 • Staden bör effektivt marknadsföra sina befintliga bostads- och industritomter samt driva en aktiv och framåtriktad planläggningspolitik.

Kulturen

 • Lovisa har på kort tid utvecklats till en kulturstad med stor potential, och har alla möjligheter att bli ännu bättre.
 • Vi bör upprätthålla vårt heltäckande nät av kulturtjänster, i hela kommunen.
 • Vårt fina kulturhus, Almska gården, bör utnyttjas och vidareutvecklas.

Demokrati och tillgänglighet

 • Morgondagens kommuninvånare förväntas klara av alltmer på nätet och vi måste ge dem möjligheter att göra det. Vårt lokala kunnande ifråga om digital demokrati  bör utnyttjas, t.ex. via biblioteken.
 • Vår stad ska vara en ansvarsfull arbetsgivare som värnar om personalens välmående i arbetet.
 • Vi arbetar för ökad delaktighet och genomskinlighet i beslutsfattandet.
 • Effektiveringen av förvaltningen bör fortsätta.

Mångfald och integration

 • Vår flerspråkiga historia ger oss ypperliga möjligheter att välkomna personer med olika kultur- och språkbakgrund.
 • Vi måste ta vår andel av ansvaret för de människor som är tvungna att fly från sina hemländer. Flyktingar och asylsökande innebär för oss en stor möjlighet.

Gilla oss på Facebook!

Facebook Pagelike Widget